RIP

Veฤna slava ๐Ÿ™๐Ÿ’”๐Ÿ™

About Lulu

I take pleasure in the simplest of things. But most of all I enjoy the stillness, there is so much I feel in it.
This entry was posted in Creative writing, music, Novi Sad, Personal, Poet, Poetry, Serbia, Singer, Writer, Writings and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments welcome

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.